بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

ابرهای هوا چه می گویند
                            خاک و خاکینه ها چه میگویند
درنیایشگه سپید سحر
                            دستهای دعا چه میگویند
ما تهی مایه ایم وبی من وما
                            خیل پر مدعّا چه میگویند
بنده بندگان که معلومند
                            بندگان خدا چه میگویند
آدمیت روال انسانهاست
                           قوم آدم نما چه میگویند
قصّه هاخواندم از عروج مسیح
                         مردم جلجَتا چه میگویند
من که میدانم از کجا گفتم
                          مردم ناکجا چه میگویند
گفت ماهرچه هست باید دید
                          وارث انبیا چه میگویند
گر نکوچیده مردم صحرا
                         اینهمه ردّ پا چه میگویند
پای من ماده از ادامۀ راه
                        کفش های شما چه میگویند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2511