بازدید کل: 252955

بازدید امروز: 164

بازدید دیروز: 246

بوسه دادم به پایۀ پل رود
                                  به همانجا که زیر پای تو بود
باش تا بهر جلب دیدۀ تو
                                  از تن درّه ها برآرم دود
یک نفس تازه کن دراین آتش
                                  همچو رهبانیان بسوزان عود
تو بمن میرسی نکردی دیر
                                   من بتو میرسم بزودی زود
شور بختی من ببین همه را
                                   من ستودم کسی مرا نستود
بر تداعی شبنمم میخواند
                                   عرق چهره های شرم آلود
رفتم آنجا که جز سیه کاران
                                   هیچکس را از آن نباشد سود
عطش و مُردن و شب و طوفان
                                  همه در انتظار صحرا بود

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 1766