بازدید کل: 335005

بازدید امروز: 110

بازدید دیروز: 175

قصد سیرم سفری دورتر از کیوان بود
                                                  مقصدم مقصد پیغمبر سرگردان بود
شعله وش رقص جنونم به نسیمی گل کرد
                                                  چه نسیمی که گران سیرتر از طوفان بود
بلبل آوای تو در خاطر من گل می چید
                                                   گلنسیم توهم آغوش سحر خیزان بود
درسراپردۀ خلوت به شبستان غزل
                                                  یار عیسی نفسی درد مرا درمان کرد
سرراهش بگرفتم زپریشانحالی
                                                  در پس خندۀ او گریۀ من پنهان بود
صورت و معنی او در صحف پاکی و نور
                                                  راستی آیه ای از سورۀ الرّحمن بود
نکته ای در ورق گل به نشاطم آورد
                                                   آنچه می خواستم از طالع خود در آن بود
سیل ویرانگربنیان کنی از کوهۀ ابر
                                                   اشک صحرای قلندر وش سرگردان بود

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2793