بازدید کل: 335008

بازدید امروز: 113

بازدید دیروز: 175

کاش تنگ بلور دریا بود
                               روی میزی برابر ما بود
کاش خط غبار فردا صبح
                               مثل خط من و تو خوانا بود
کاش آئینه آنچه را میخواست
                               منحصر با همین تماشا بود
کاش در راه جستجوی کمال
                               نظر ما بسوی بالا بود
رفت امروز و کاشکی میشد
                               رنج امروز گنج فردا بود
کاش آنجا که هست ناپیدا
                              در نظرگاه عشق پیدا بود
کاش این لقمه نان سفرۀ ما
                              مثل یک بوسه بی تمنا بود
کاش در خانۀ دل مردم
                              جشن و شادی و شور برپا بود
کاش در موقع سوال و جواب
                               لب ما طوطی شکرخا بود
کاش پرونده سیه کاران
                               روز محشر بدست مولا بود
کاش می بود و مردم صحرا
                               سرمن روی پای آنها بود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2457