بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

دیشب شب التجای من بود
                                      شب شاهد ربنای من بود
مهتاب درون برکۀ غم
                                      آئینۀ حق نمای من بود
دستان شکسته پای بسته
                                      این حاصل دست و پای من بود
آنکس که مرا به آبرو کشت
                                      نقدینۀ خون بهای من بود
برقی زد و خرمن مرا سوخت
                                      این جلوه ای از خدای من بود
من معنی آیۀ تبارک
                                     خلق دو جهان برای من بود
بیچاره طبیب من ندانست
                                      درد دل من دوای من بود
دل تشنه به خون دیدۀ من
                                      صحرای عطش بلای من بود
از آتش دوست در عذابم
                                     حقا که همین سزای من بود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2340