بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

مردم چشم مرا ذوق تماشا نبود
                                              در دل بی حسرتم حسرت فردا نبود
کام همه تلخ بود از عسل ناب عشق
                                              گرلب نوش آفرین بر لب گلها نبود
درد زهر سو رسید با دل پردرد رفت
                                              در پی آنم چرا سینه مهیا نبود
گرچه به پیچیدگی است کار جهان خراب
                                              با همه پیچیدگی رمز و معما نبود
دست دعا می گشود هر گرۀ کور را
                                              لیک دل خود سرم اهل تمنا نبود
گوشۀ دنجی گزید آنکه قراری نداشت
                                              برتر از ایوب گشت آنکه شکیبا نبود
هرچه نگه میکنم چهرۀ ایّام را
                                             جز گل بی حسرتی در دل صحرا نبود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2396