بازدید کل: 335005

بازدید امروز: 110

بازدید دیروز: 175

تا که خیالم به سفر میرود
                              حوصلۀ فاصله سر میرود
غم به گمانی که شدم بی خیال
                              با من کم حوصله ور میرود
عشق چو آید به تکاپوی من
                             عقل من از پنجره در میرود
راه شبم گرکه بود پیش رو
                              یار من از راه سحر میرود
جز من و مانند من ناخلف
                              هر پسری راه پدر میرود
بی بلد راه به شهر فنا
                              هرکه رود سوی خطر میرود
بی خبری درد نباشد دگر
                              آنکه به دنیای خبر میرود
بی هنری چون من بی دست و پا
                             سوی خداوند هنر میرود
گر نخورد تیر دلم بر هدف
                             هرچه که دارم به هدر میرود
شادی و رمز چو به صحرا رسد
                             غم به گریبان سمر میرود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2254