بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

وقتی دل از گذشت زمان پیر میشود
                                                 دیگر فضای خانه نفسگیر میشود
کم کم زنا بکاری ایام و ضعف تن
                                                 روباه خانگی به سرت شیر میشود
تدبیر پیر چونکه بجایی نمیرسد
                                                 تسلیم دست و پنجۀ تقدیر میشود
وقتی که پیر خرقه تهی کرد در سفر
                                                 حق رهنمای مردم بی پیر میشود
هرکس چنین به عجز ببیند دل مرا
                                                 از جان و دیده و دل خود سیر میشود
پا از گلیم خویش فراتر نمی کشم
                                                 تا حلقه های زلف تو زنجیر میشود
صحرا و کاروان و گل و بلبل و صبا
                                                 خواب ندیده ایست که تعبیر میشود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2473