بازدید کل: 336141

بازدید امروز: 74

بازدید دیروز: 189

 بشکن به گاه تنگدلی بغض جام را
                                               آسوده ساز یکنفس از خود کلام را
در فصل گل بنوش گلوسوز باده ای
                                               بشکن طلسم سحر حلال و حرام را
می خور بر غم فلسفه چرخ کجمدار
                                               مشنو حدیث زاهد خودکام خام را
یک امشبی که بهر تو امکان زندگیست
                                               بگذار در معاشقه سنگ تمام را
مارا ادیب عشق بفرمودی کای پسر
                                               سرلوحه ساز مستی شراب مدام را
در جنگ نام و ننگ به میدان آبرو
                                               دیدم به جرم بی گنهی مرگ نام را
صحرا بیا بسان چشمه جوشان زندگی
                                               بشکن به گاه تنگدلی بغض جام را
 

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2413