بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

چون موقع اضطراب می شد
                                  دنیا به سرم خراب می شد
 شب با همۀ فراخ دستی
                                  در تنگۀ دل عذاب می شد
بارنگ بهار در زمستان
                                 یخ در تن چشمه آب می شد
گاهی زتلفظی ز ساقی
                                  زمزم همه را شراب می شد
می کشتمش از هوس هوس را
                                  این دیو اگرکه خواب می شد
هر چند گهی گذشتۀ من
                                   تبدیل به یک سراب می شد
در آتشم ارکه دیده  بودی
                                   والله دلت کباب می شد
می گفتم اگر که شرح حالم
                                   دیباچۀ صد کتاب می شد
بیدار نبوده ام درآن شب
                                  صحرا که نصیب خواب می شد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2586