بازدید کل: 309867

بازدید امروز: 103

بازدید دیروز: 102

طفل چشمم آب بازی میکند
                                        با گل دل خانه سازی میکند
از حقیقت مانده ای با بیخودی
                                        صحبت از عشق مجازی میکند
دل بود میدان عشقی کاندران
                                       ترک و تازی ترکتازی میکند
هر کجا حرفی ز میراث است دل
                                       صحبت از بو نصر ورازی میکند
ماه نخشب سر به جیب خود کشد
                                        آنچه را ماه حجازی میکند
گوشه محراب ابروی کجش
                                       کافران را هم نمازی میکند
دل ملرزانید الطاف خدا
                                       کارها را کارسازی میکند
سر به صحرا میزند با رمز شب
                                       دل در آنجا تُرکتازی میکند

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2213