بازدید کل: 284835

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 249

 دلم مریض و تنم خسته و روانم خواب
                                                   زنید بر رخ آتش گرفته مشتی آب
زمینیم من و یارم زآسمانی هاست
                                                   زآفتاب بپرسید از شب مهتاب
 زآشیانه طوفان زده چه می پرسی
                                                   مپرس حال دل مردمان خانه خراب
کنار پنجرهء باز وه چه تماشایی ست
                                                   نبرد جنگ و گریز کبوتران و عقاب
شب است و زهرهء چنگی بمویه می گوید
                                                  چه شد نوای دف و شور نغمه های رباب
به هر کسی که نگه میکنی گرفتارست
                                                   قتیل عشق به عشق و حسابگر به حساب
به آسمان دلم خطی از عبور کشید
                                                  که تا فرار کنم از سفینه های شتاب
زتشنگی کویری مردم صحرا
                                                  نشسته گرد خجالت به روی زرد سراب

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2101