بازدید کل: 322928

بازدید امروز: 44

بازدید دیروز: 84

خانۀ خواب را خراب کنید
                               مردم خانه را جواب کنید
ماه از چشم جمله می افتد
                               گرنگاهی به آفتاب کنید
کاروان میرود به سرعت نور
                               کوچیان را بگو شتاب کنید
بهررفتن به میهمانی حق
                               خنک اندیشه را رکاب کنید
سینۀ ژرف ما کتاب خداست
                                پس نگاهی باین کتاب کنید
سوخت صحرا زتشنگی ای ابر
                                یاد این خاک پر سراب کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2628