بازدید کل: 334998

بازدید امروز: 103

بازدید دیروز: 175

خانۀ خواب را خراب کنید
                               مردم خانه را جواب کنید
ماه از چشم جمله می افتد
                               گرنگاهی به آفتاب کنید
کاروان میرود به سرعت نور
                               کوچیان را بگو شتاب کنید
بهررفتن به میهمانی حق
                               خنک اندیشه را رکاب کنید
سینۀ ژرف ما کتاب خداست
                                پس نگاهی باین کتاب کنید
سوخت صحرا زتشنگی ای ابر
                                یاد این خاک پر سراب کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2715