بازدید کل: 336141

بازدید امروز: 74

بازدید دیروز: 189

به در کهنۀ این میکده رنگی بزنید
                                           مشت آبی برُخ خسته چنگی بزنید
گرچه مخروبه بود دل همگان برخیزید
                                           پی آبادی این شهر کلنگی بزنید
سر این کوچه که شیران کهن غریدند
                                           حرمت عربده تصویر پلنگی بزنید
همه با شاخۀ گل همچو پرستوی بهار
                                           یک سری هم به سرای دل تنگی بزنید
دل که سرچشمه عشق است مگر می میرد
                                           پس همین لحظه به یک پنچره سنگی بزنید
خستگی تا که نینداخته از پا مارا
                                            ساعتی بهر خدا طبل درنگی بزنید
کاروانی که فرو ریخته اندر صحرا
                                            از من آهسته بگوئید که زنگی بزنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2467