بازدید کل: 336139

بازدید امروز: 72

بازدید دیروز: 189

یک بار دگر محبت آغاز کنید
                                    سلول گرفته مرا باز کنید
بردار فنا چو میروم چون منصور
                                    مارا به قدوم خود سرافراز کنید
ای ساز زنان بیاد آزادی ما
                                    با دست خیال ساز خود ساز کنید
ای کوچ خیال تا بهاری دیگر
                                    هرکس بدیار خویش پرواز کنید
ای دلبرکان خوب آبادی عشق
                                    با اهل نیاز خویش کم ناز کنید
پیغمبر شب نشسته در مجلس حال
                                   با چشم سَحر نگه به اعجاز کنید
صد گونه گره به نکته ای واگردد
                                   گر گوش به حرف نکته پرداز کنید
گر باروری نمیدهد شاخۀ عمر
                                   خود را چو درخت سایه انداز کنید
ای مردم رهسپار صحرای گریز
                                    طفل یله را سوارجماز کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2342