بازدید کل: 322631

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 202

 تا کی چو تار تن ها در دام خود اسیرید
                                                 یا بند را بدّرید یا در قفس بمیرید
تا کی چو مرغ غمخوار از تشنگی شکایت
                                                 دریاست مقصدتان یا راهی کویرید
از مرگ می هراسید ای مردگان دنیا
                                                 راه گریز بازست چونست ناگریزید
با خویش گفتگویی در خویش جستجویی
                                                 اینگونه می نمائید کز جان خویش سیرید
خاموش و بی تمنّاجمعید اینکه پیداست
                                                 آخر یکی نگفتید پیرید یا مریدید
من رهنورد پیرم افتاده بی سر وپا
                                                 ای رهروان صحرا دست مرا بگیرید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2969