بازدید کل: 221839

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 114

چون دل از دیوار حیرت سرکشید
                                          چشم جانم جز گل حسرت نچید
دشت غرق لاله بودوبوی سبز
                                          آهوئی درحال غفلت میچرید
بر سر آبشخوری شیر قضا
                                          سینه آهوی جان را میدرید
عاشق نامی که در بازار عشق
                                          ننگ را بانام یوسف میخرید
این دو پای خسته در بی فرصتی
                                          جان مارا سوی غیرت می کشید
مرد صحرا با سبد های گلش
                                          خدمت اهل محبّت می رسید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 1862