بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

همچو موسی غرقه در آبم کنید
                                     با صدای رود غم خوابم کنید
ای ملایک های دریای وجود
                                    جیره خوار رب الا ربابم کنید
واژه کاران جای بی آئینه ها
                                    یک نظر بر شعر کمیابم کنید
پیش چشم لاله های سرخ رو
                                    سر بدار چوب عنابم کنید
رستمم ای نوشدارو دارها
                                    من  که رفتم فکر سهرابم کنید
تا ندرانم نقوش عشق را
                                   در نگاه این و آن قابم کنید
ناف دریا را نگفتم گر کجاست
                                   در همین پایاب غرقابم کنید
همچو سنگ صخره ای در کوه درد
                                   در درون درّه  پرتابم کنید
چون به صحرا میروید از شهر نور
                                   شیشه ای هم نذر مهتابم کنید
ترس در من نیست از ناباب ها
                                   من کجا بابم که نابابم کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2629