بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

ای رهروان شب سفر فکر گرانباری کنید
                                                گسترده خوان نعمتی اما سبک خواری کنید
با ما سیه مستان شب از عقل گفتن ابلهی است
                                                ای عاقلان دیوانگی تا صبح هشیاری کنید
از راه هر دم  میرسد دیوانه ای از مرز شب
                                                این حلقه را گسترده تر تا دشت بیداری کنید
در مجلس میخوارگان مستی ز پا افتاده ام
                                                ای تازه مستان جای من یک شب میانداری کنید
با مردم چشمان خود امشب مدارا کافریست
                                                من میدهم فتوای آن تا مردم آزاری کنید
تا بر سر بازار دل دارم متاع عاشقی
                                                از دّکه توحیدیم چیزی خریداری کنید
از پشت شبها میرسد اندیشۀ اهریمنی
                                                با یاد و نام پاک حق اندیشه را یاری کنید
من سوی صحرا میروم تا گل ببازار آورم
                                                دل مانده در شهرشما از دل نگهداری کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2682