بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

تن  من  پایگیر پنجه  ناز
                                         روح در اوج قله پرواز
در چنین کشمکش به همت دوست
                                        می کشم خویش را بپای نماز
در نمازم حبیب خلوت عشق
                                        کش کشانم برد بعالم راز
وندر آنجا به گاه تنگدلی
                                       حق در بسته را نماید باز
می شوم با زبان منصوری
                                       با خداوند خویش هم آواز
من ندانم سخنوری اما
                                      اوست در خاطرم سخن پرواز
چون به خود آمدم زخلسه وصل
                                      اوفتادم بدام سوزوگداز
گفتم ای غم ندیده صحرا
                                     خویش را در قمار عشق مباز
این شب و روز واین فرود وفراز
                                      راز و رمز حقیقت است و مجاز

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2683