بازدید کل: 304215

بازدید امروز: 2

بازدید دیروز: 102

در بروی همه بستیم چه پیش آید باز
                                              گوشۀخانه نشستیم چه پیش آید باز
کاسه و کوزۀ می را به سر زاهد شهر
                                             چون دل خویش شکستیم چه پیش آید باز
به صراطی که چو مو به سرراهم بود
                                              از چنین دلهره رستیم چه پیش آید باز
تاک بن خشک شد و میکده ها ویران شد
                                              بی می و میکده مستیم چه پیش آید باز
ره صحرا بگرفتیم و به پی جویی دل
                                              پای از آبله خستیم چه پیش آید باز
اهرمن را بگرفتیم و به موی سر یار
                                              دستش از پشت ببستیم چه پیش آید باز
پیر سرگشتۀ عشقیم و چو پیمانۀ می
                                              روز و شب دست بدستیم چه پیش آید باز

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2341