بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

رفتم به زیارت گل ناز
                              پروانه صفت بدشت پرواز
دیدم به قرارگاه معراج
                              یک واژه سرنماز و در باز
رفتم به درون خانۀ عشق
                              تا آنکه کنم ارادت ابراز
گسترده تورا به جلوه دیدم
                              ای سایۀ انتها و آغاز
بنویس و بخوان ترانۀ عشق
                              ای هر قلمت هزار اعجاز
فرزند بلوغ شهر عشقی
                             از میمنت حجاز در ناز
هستی به تو در نماز مستی است
                             ای محرم کوه وغار و آواز
ای آنکه به مکتب محبت
                             جبریل امین با تو دمساز
لولاک لما خلقت الافلاک
                             هستی به وجود تو سرافراز
من آمده ام به خاکبوسی
                             رفتی و نیامدی دگر باز
انگار که من به خواب دیدم
                             برخاستم ای همارۀ راز
باز آمده ام بسوی صحرا
                             من ماندم و یک سراب دلباز

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2776