بازدید کل: 335031

بازدید امروز: 136

بازدید دیروز: 175

تکدرختی پا به گل در عارف آبادم هنوز
                                                  در مسیر راه تنگ باد بیدادم هنوز
غمصدای عشق از کوه وجودم شد بلند
                                                  عشق رفت و من بپای کوه فریادم هنوز
آسمان آوازه ای دارد از عروج آدمی
                                                  من بخواب قصه شاه پریزادم هنوز
برگریزان رفت و آمد زمهریر ماه دی
                                                  من بیاد تیرو گرماگرم مردادم هنوز
تندر فرهادیم وزابر شیرین میجهم
                                                  تخته سنگ بیستون را برق فولادم هنوز
رود پای کوه دردم بیستون را خانه زاد
                                                  سیل خوناب دل شیرین و فرهادم هنوز
یادداری رهنورد پیر در صحرا فتاد
                                                 رفتی و من نیز افتادم که افتادم هنوز

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2556