بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

گویا ترین کتاب زمانم همین و بس
                                              کوچکترین حکایت آنم همین و بس
آزادگی شعار من و بهر دیگران
                                              بندی ترین غلام جهانم همین وبس
دریک سکوت فاجعه انگیز مانده ام
                                              آخرنه اینکه اهل زبانم همین و بس
موسا نیم حکایت ما تا کمی یکی است
                                              فرزند آخرین شبانم همین وبس
من عاشقم به تار و رباب و سرود و چنگ
                                              یا نغمه خوان جامه درانم همین وبس
منصور وار رند خدابی بدار گفت
                                              بالاتر از یقین و گمانم همین وبس
این من حکایتی است زتنهایی دلم
                                              جز من نمانده هیچ بخوانم همین وبس
ای عقل کل تو دانی و این روزگارهم
                                               من هیچ هیچ هیچ ندانم همین وبس
صحرا به این بهانه که سبزاست بخت او
                                              خود را بنار بسته بجانم همین وبس

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2524