بازدید کل: 336138

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 189

نفرین به عشق گرکه بود در پی هوس
                                                     مرد هوس چگونه شود صاحب نفس
در آرزوی دیدن یکدیگریم لیک
                                                     مستی حجاب گشته میان من و عسس
در کوچ بی توقف فردا به عشق دوست
                                                     مارا عبور یک گذر اما زپیش و پس
بی می خرابه ایست مرا خانقاه عشق
                                                     ای پیر میفروش به فریاد من برس
عمریست ناله میرسد از کاروان دور
                                                     با هر نفس بگوش دلم ناله جرس
صحرا صحیفه ایست ز آیات گونه گون
                                                     هم گل به سینه دارد و هم زخم خار و خس

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2351