بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

خداوندا بشو از دیدگانم عشق خواب امشب
                                                          گل باغ دو چشمم را بده بر دست آب امشب
 دودستم خشک شد در فصل بی برگی دعایم را
                                                          توای میر کرم از لطف خود کن مستجاب امشب
دراین محفل که جمع شور و حالی هست با یاران
                                                          گناهم را ببخشا بر دف و چنگ ورباب امشب
منم سائل که بنشستم برون در به بد حالی
                                                          مکن ای پادشاه ملک جان ما را جواب امشب
زمین و آسمان مستند ای ساقی هوشیاران
                                                           بریز از خم وحدت کاسه ای بهرم شراب امشب
به جایی میرود این کاروان جایی که من بودم
                                                           از آنم زین سفر با لولیان کن همرکاب امشب
اگر در دامن من سر نهی تا قصه آغازم
                                                          حکایتها توانم گفتن از صحرا و آب امشب

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2601