بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

من زکوچ رفتگان جا مانده ام
                                     با غرور خویش تنها ماند ام
مرغ بوتیمار دشت ساحلم
                                     تشنه در پایاب دریا مانده ام
هیزمی گرخواستی بازآ که من
                                     خوارم و در پای گلها مانده ام
من گدای ره نشینم شهررا
                                     در خیابان تمنا مانده ام
اهل دیروزم که با این رای خود
                                     بی خبر زامروز و فردا مانده ام
مرد خسرانم که با بی باوری
                                     هم زدنیا هم زعقبا مانده ام
درس ها در سینه دارم عشق را
                                     نقطه آسا در الفبا مانده ام
کهنه بینم گرچه در دنیای دور
                                     تازگی ها زین تماشا مانده ام
تشنه و سرگشته در کام فریب
                                     در سراب آباد صحرا مانده ام

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2536