بازدید کل: 334991

بازدید امروز: 96

بازدید دیروز: 175

با پای جنون به ناکجا می رفتم
                                        از قافلۀ زمان جدا می رفتم
 با مرکب شب به راه سرسبز خیال
                                        تنها بحریم کبریا می رفتم
همبال فرشتگان پنهانی شب
                                        دُزدانه به خانۀ خدا می رفتم
بی نام و نشان و خسته از جوش طلب
                                        بیگانه بکوی آشنا می رفتم
گاهی که گره به کار من می افتاد
                                        آسیمه به معبد دعا می رفتم
بیمار چو می شدم به دلخواه طبیب
                                        ناخوانده به خانۀ شفا می رفتم
دیوانه صفت بسوی صحرای جنون
                                        چون طفل دو ساله پا بپا می رفتم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2509