بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

تا زوابستگی سلسله آزاد شدم
                                             همچو گل همسفر قافلۀ باد شدم
اسم اعظم دل من بود ولی صد افسوس
                                             سالها  دربدر  چله  و  اوراد  شدم
لفظ بازیگر من در طلب معنا بود
                                             زین گذر با خبر از طبع خداداد شدم
عاشقم درد مرا هیچ طبیبی نشناخت
                                             ای خدا خسته ازاین درد روان زاد شدم
تشنۀ چشمه خورشیدم و نو رسته گیاه
                                             از بد حادثه همسایۀ شمشاد شدم
رفتم از شهر به صحرای جنون در شب تار
                                             تا  زبند  ستم آباد  غم  آزاد  شدم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2499