بازدید کل: 287058

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 107

از دشت ستاره آفتاب آوردم
                                        یک آینه رنگ ماهتاب آوردم
آتشگر آسمان که میساخت مرا
                                        در کوره آفتاب تاب آوردم
از دشت حیات ارمغانی دلخواه
                                        از آتش و خاک و باد و آب آوردم
آن نام که زینت سیه مشق من است
                                        در اول و آخر کتاب آوردم
یک پشته گل بخواهش گل خواهان
                                        رنگین تر از آن گل شراب آوردم
خورشید شکار دست من بود ولی
                                        این باره دگر دل کباب آوردم       
وقتی بدیار تازگی میرفتم
                                         از پرسش این و آن جواب آوردم
صحرا که دل گرفته را باز نکرد
                                         ناچار زغصه رو بخواب آوردم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2126