بازدید کل: 335014

بازدید امروز: 119

بازدید دیروز: 175

آبی بدرخت خواب دادم
                                دل را به کف سراب دادم
بر تاک بجای آب شیرین
                                یک خمره شراب ناب دادم
بردست نگار جای ساغر
                                یکدسته گل شراب دادم
افروخته گشته چهرۀ ماه
                                تا بوسه به آفتاب دادم
سالی بگذشت از سئوالی
                                امشب بدلم جواب دادم
امشب بخیال خواب دوشین
                                ای دیده تو را عذاب دادم
ای یار ترا در آسمانها
                                چون تندر غم شتاب دادم
با نام تو دفتری سرودم
                                صدبوسه براین کتاب دادم
برخاستم و کتاب دل را
                                چون دسته گلی به آب دادم
من ماندم و صوفیان صحرا
                                 فرمان دوباره خواب دادم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2540