بازدید کل: 335016

بازدید امروز: 121

بازدید دیروز: 175

 می فروش نور در بازار شب
                                   می برد هوش از سر خمار شب
می برد ما را به استقبال نور
                                   تک سوار مکتب رهوار شب
می زند چشم فلک را چون شهاب
                                   برق نعل توسن عیار شب
پیر کنعان را پریشان میکند
                                  زوزه های گرگ آدم خوار شب
شسته ام در چشمه خورشید صبح
                                  جامه آلوده اسرار شب
در پی گلواژه های باغ نور
                                  می روم بالا من از دیوار شب
لنگ خواب افتاده ام از کوچ روز
                                  این من و این راه ناهموار شب
من زصحرا می روم تا شهر خواب
                                  تو بمان و عابد بیدار شب

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2613