بازدید کل: 335020

بازدید امروز: 125

بازدید دیروز: 175

نه طوبایم نه سرو ریشه دارم
                                          خسی در گلبن این روزگارم
درخت پیر را در جنگل عشق
                                          بروی شاخه تنها یادگارم
زروی پل گذر کردند یاران
                                          ولی من عاشق یک بی گدارم
برسم کودکی در دیر سالی
                                          بپای کوچه طفل نیسوارم
نه منصورم نه منصوری نژادم
                                          طناب کهنه ای پابند دارم
شود مانند صحرای بهاری
                                          به هر فصلی که من پا می گذارم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2497