بازدید کل: 335020

بازدید امروز: 125

بازدید دیروز: 175

من امشب حرفها با چاه دارم
                                        کبوتررا گواهِ آه دارم
اگرچه سالکی بی پیرم اما
                                        دلیلی چون دل آگاه دارم
زرمز آیه ای از سورۀ نور
                                        چراغی پیش پای ماه دارم
بتاوِلهای پایم ای مسافر
                                        پیامی از زبان راه دارم
به این حیرانی و احساس تلخم
                                  هزاران رند خاطر خواه دارم
ره صحرا دراز و من چو مجنون
                                  نشان از یک ره کوتاه دارم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2437