بازدید کل: 323030

بازدید امروز: 35

بازدید دیروز: 111

خواهم چو خدای خویش تنها باشم
                                           در خانۀ تنگ و تار شبها باشم
خواهم ززبان درد مرگ آوایی
                                           تا قوی سپید مرگ دریا باشم
دنیا به سرم خراب شد میخواهم
                                           همبال کبوتران عقبا باشم
هر جا که زیار من نشانی دادند
                                           خواهم به بهانه ای در آنجا باشم
در بین الفبای دعا میخواهم
                                           چون حرف الف کشیده تا یا باشم
گفتم برقیب خویش من میخواهم
                                           تا یک سر وگردن از تو بالاباشم
خواهم ز خدا شبی که پرواز کنم
                                           در قلّۀ کوه شهر صحرا باشم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2214