بازدید کل: 335010

بازدید امروز: 115

بازدید دیروز: 175

قسم به شوکت خورشید,نور را دیدم
                                              ز روشنایی این نور دور را دیدم
اگر چه گمشده ام در کویر داغ سفر
                                             به چشم تشنه گذار عبور را دیدم
هزار مانده براهست ومیخورم سوگند
                                             که راه بند عبور و مرور را دیدم
شبی که در طلب غایب از نظر بودم
                                             درون آینه مرد حضور را دیدم
اگر چه دور شدم از مقام قرب حضور
                                             برغم  شب پره , نور ظهوررا دیدم
بباطلاق مقدّر که مرگ در پی اوست
                                             در آخرین رمه بهرام گور را دیدم
نظر به خم می افکند مرد دریا چشم
                                             شکست خم می و چشم شور را دیدم
به قعر درّه ژرفی پرید ماه شکار
                                             بپای دره پلنگ غرور را دیدم
بگو به مردم خورشید در شب مهتاب
                                             برغم فاصله صحرای نور را دیدم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2471