بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

امشب بخوان زلفت دستی دراز دارم
                                              پیرانه سر هوای عشق مجاز دارم
آغوش باز کردم تنگت به بر بگیرم
                                              دست دعا گشودم یعنی نیاز دارم
بگذار تا بگویم اسرار بی تو بودن
                                              در تنگنای فرصت یک سینه راز دارم
سازش پذیر دردم از غم نمی هراسم
                                              در عالم تجّرد روحی بساز دارم
بگذار تا بروبم خاک رهت به مژگان
                                              در خیل خاکساران من امتیاز دارم
بازآ بسوی صحرا ای آیت تماشا
                                              در باغ بی حصارم گلهای ناز دارم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2324