بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

شکسته سنگ ریاضت پیاله هوسم
                                           فشرده بغض شکایت گلوی بی نفسم
زبان واژه ندانم زخون من صیاد
                                           نوشته نام مرا بر کتیبه قفسم      
بیک کلاف  نیرزد  متاع بازارم
                                          نه میخرند به هیچم, نه مشتری کَسَم
بروستای سحر چون خروس بی هنگام
                                          گشوده دست تمنا زبان ملتمسم
نوای عربده از نای درد من بشنو
                                          یک امشبی که بدور از کمینگه عسسم
 شریک رهزن عیار در دل  صحرا
                                          رفیق قافله در هرزه خوانی جَرسم         

تاریخ ارسال: 1390/6/19
تعداد بازدید: 2632