بازدید کل: 309856

بازدید امروز: 92

بازدید دیروز: 102

من امشب برای دلم می نویسم
                                          زانبوهی مشکلم می نویسم
زگهواره تا گور دانش پژوهی
                                          زِ بی برگی  حاصلم می نویسم
زسیر و سلوک بیابان هستی
                                          زخار ره باطلم می نویسم
زخار گلو زخم ناسور پهلو
                                          ز تاریکی منزلم می نویسم
بزیر پر نرم مرغ مهاجر
                                          زدریا دل غافلم می نویسم
زکشتی بشکسته در موج هستی
                                          ز دریای بی ساحلم می نویسم
زچوب حراج دل کم بهایم
                                          از این قیمت نازلم می نویسم
غم غربت عشق مجنونیم را
                                          به پیشانی محملم می نویسم
شدم خسته از شعر صحرا سرودن
                                         دگر از برای دلم می نویسم

تاریخ ارسال: 1390/6/19
تعداد بازدید: 2188