بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

بر لب مست شتر کینۀ خیزاب کفم
                                                   بر کف ژرف پر از گوهر دریا صدفم
دست غم کوته و در میکدۀ بی خبری
                                                  مست و می خوارۀ پس کوچه شور و شعفم
سینه آماج بلا عاطفت مهر حبیب
                                                  در من آن گونه که تیر غم او را هدفم
روح گنجور و چون مار به خود می پیچم
                                                  وارث مردی صاحب نظران سلفم
در میان دمۀ گرم بیابان جنون
                                                  یرقان جگرتشنه و خشک علفم
چوب خشکیده ام و هیچ نگنجم در پوست
                                                  حلقه را ولوله از سلسله گفتار دفم
قنبر حسن سلو کم به سرا پردۀ عشق
                                                  بنده ای بر درزی شوکت شاه نجفم
پیر صحرای جنونم به کسی کارم نیست
                                                  همه سومی نگرم لیک منش بیطرفم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2659