بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

آتش افکنده گل به پیرهنم
                                    سوخت از هرم آن تمام تنم
همه مست منند ومن تنها
                                    عاشق رقص شعله گونم
نگران من است شبنم ومن
                                     تشنۀ چشمه سار یک چمنم
کوه می گفت کیستی گفتم
                                      با یزید و جنید و بوالحسنم
صخره این ترجمان خاموشی
                                     زده مهر سکوت بر دهنم
همه معراجشان به من امّا
                                     من اسیری به شهر بند تنم
گل مرا سوی خویش میخواند
                                     ماه گوید که عاشق تو منم
شاهد حال خسته صحراست
                                    خارهای نشسته بر بدنم
کاش در روزگار بی برگی
                                    باد آرد بجانب  وطنم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2614