بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

من بهر کس می رسم رو میزنم
                                       بهر توای یار دلجو میزنم
کرمکی شبتاب در آغوش شب
                                       چون چراغ نقره سوسو میزنم
کودکانه اسب چوبی زیرران
                                       می دوم دنبا ل او زو میزنم
می حرامم باد در میخانه ها
                                      گر زمانی با تو من هو میزنم
مرغ شب حق حق کنان دیوانه وار
                                      من زهر سو طبل کوکو میزنم
تو زدی در عشق میدانم که تو
                                      این گمان کردی که من تو میزنم
در نشان بندگی بر سینه ام
                                      مخلصانه نقش دادومیزنم
بر سر محراب گلگون علی
                                      یکصد و ده شاخه شب بو میزنم
از شراب آباد دریا با تکوک
                                      بین باغ خویش و توجو میزنم
یار آمد روبرو دیوانه وار
                                      سکّه را ازروی الگو میزنم
نقش بند دفتر شعرم درآن
                                      همچو خواجه نقش خواجو میزنم
مثل درویشان صحرای جنون
                                      های و هویی نه ,که حق هو میزنم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2304