بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

چون کوچ بهاره پا به راهم
                                   همبال کبوتران چاهم
مانند ستارۀ سحرگه
                                   پروردۀ دامن پگاهم
انداخت مرا چو کوه بی پا
                                  سنگینی کولۀ گناهم
درمان مطلب زمن که من نیز
                                  درماندۀ درد اشتباهم
آتش بدرون خرمن افتد
                                  گر دامن دل بگیرد آهم
شاید که قبول خاطر افتد
                                  این ورد و دعای چاره خواهم
گه شاهم و گه گدا که گویی
                                  معنی مثال کوه و کاهم
 چون خانه بدوش دشت و صحرا
                                  آسوده زرنج سرپناهم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2377