بازدید کل: 316258

بازدید امروز: 16

بازدید دیروز: 75

ازتو ای دیده خواب میخواهم
                                        خواب بی اضطراب میخواهم
دردها در درون من جاریست
                                        باز حال خراب میخواهم
راحتی راحتی است لیک ایدوست
                                        گرتو خواهی عذاب میخواهم
از تو ای جبرئیل وحی امشب
                                        آسمانی کتاب میخواهم
گفت ساقی که اُفت این غزل است
                                        گرنگویی شراب میخواهم
کاروان میرود به سرعت نور
                                        من زصحرا شتاب میخواهم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2491