بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

ازتو ای دیده خواب میخواهم
                                        خواب بی اضطراب میخواهم
دردها در درون من جاریست
                                        باز حال خراب میخواهم
راحتی راحتی است لیک ایدوست
                                        گرتو خواهی عذاب میخواهم
از تو ای جبرئیل وحی امشب
                                        آسمانی کتاب میخواهم
گفت ساقی که اُفت این غزل است
                                        گرنگویی شراب میخواهم
کاروان میرود به سرعت نور
                                        من زصحرا شتاب میخواهم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2717