بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

اگرچه در حرم کعبۀ معظمه ایم
                                             میان اینهمه سرگشته کمتر از همه ایم
قلم بنام تو در مصحف یگانه نوشت                                               
                                             کتاب عشق تو هستی و ما مقدّمه ایم
خلاف گوشه نشینی که رسم مذهب ماست
                                             کنار از همه اما میان همهمه ایم
میان اهل نیایش که سرد بنشستیم
                                             خموش باد گران با تو گرم زمزمه ایم
فرود برف زمستانی است و در صحرا
                                             نشسته ایم و تماشاگران این دمه ایم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2650