بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

زاقیانوس عرفان چون دُر الهام میگیرم
                                                    بسان قطره در کام صدف آرام میگیرم
نه شب خیز مناجاتم نه ره جوی خراباتم
                                                     من آن رندم که از دست عنایت جام میگیرم
دلی نامهربانم لیک گاه مهربانی ها
                                                     محبّت را ز ژرفای نگاهی وام میگیرم
برای زهر چشم مردم شهرسیه کاری
                                                     زدیوان مشقّت حکم قتل عام میگیرم
چو پروازم میسّر می شود با بال حیرانی
                                                     بِچشم حیرت خود پختگان را خام میگیرم
بوَد دام محبّت دامن گستردۀ صحرا
                                                     شکار خستۀ دل را بپاس دام میگیرم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2759