بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

فریاد قلم ترانهء ماست            
                                     قاف غزل آشیانه ماست
خوناب سرشک نیمه شبها    
                                    تسبیح هزار دانه ماست
ما محرم خلوت شهودیم        
                                    ورد سحری بهانه ماست
ناچار بهار فاش سازد      
                                    رازی که درون دانه ماست
با کوه چگونه میتوان گفت    
                                    باری که بدوش شانه ماست
شب خیمه و ماهتاب صحرا    
                                   مهتابی سرخ خانه ماست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2707