بازدید کل: 299013

بازدید امروز: 4

بازدید دیروز: 76

فریاد قلم ترانهء ماست            
                                     قاف غزل آشیانه ماست
خوناب سرشک نیمه شبها    
                                    تسبیح هزار دانه ماست
ما محرم خلوت شهودیم        
                                    ورد سحری بهانه ماست
ناچار بهار فاش سازد      
                                    رازی که درون دانه ماست
با کوه چگونه میتوان گفت    
                                    باری که بدوش شانه ماست
شب خیمه و ماهتاب صحرا    
                                   مهتابی سرخ خانه ماست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2409