بازدید کل: 334995

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 175

ما سیه روزگار شهر غمیم
                                          دردمندان کوچه ستمیم
بی شکایت نس ملامت را
                                         پرده داران سرّ زیر و بمیم
همچو آئینه های کاخ ادب
                                         قد نمایان قامت قلمیم
در کبوتر نشین  گنبد عشق
                                         شاهبازان محرم حرمیم
نه نشیب و نه فراز میدانیم
                                         نه گرفتار فکر بیش و کمیم
معنی کُلّ مَن عَلیها فان
                                        صورتک های کشور عدمیم
ما ز صحرا گرفته تا دریا
                                         سرنشینان آخرین بلمیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2676