بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

بشیر شهر نورم آفتابم میتوان گفتن
                                             شرارکوه طورم ماهتابم میتوان گفتن
چوروح باد سر گردان بدشت بی سرانجامی
                                            زدست خود گریزانم شهابم میتوان گفتن
ز درد سینه می نالم به آهنگ پریشانی
                                            هم آواز شب آوایم ربابم میتوان گفتن
جهانی زیر پر دارم بهرزیری زبر دارم
                                            بهر صیدی نظر دارم عقابم میتوان گفتن
گهی چون بحر میجوشم گهی چون کوه خاموشم
                                            فریبم من فریبم من سرابم میتوان گفتن
امید باغ و صحرا همنشین مرغ دریایم
                                           سرشک چشم بارانم سحابم میتوان گفتن
غریق بحر عشقم هر زمان فریاد میدارم
                                           زخود رفتم زخود رفتم حبابم میتوان گفتن

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2571