بازدید کل: 335015

بازدید امروز: 120

بازدید دیروز: 175

بدل گفتم حکایت با صبا کن
                                              مرا با بوی گلها آشنا کن
ترا میگویم ای دردجگر سوز
                                              اگر مردی تو دردم را دوا کن
برو ای شب بپای بیقراری
                                              شباهنگ سحر گه را صدا کن
ببرای ناخدای آسمانی
                                              مرا آنجا ی آنجا جابجا کن
رفیقم،همسفر،ای ،همقطار
                                              مرا از دست این دنیا رها کن
تو را عمر و سحرگه رفت از دست
                                              بیا زین پس نمازت را قضا کن
چه کردی ،قهر کار ناز کانست
                                              دمی برگرد و رویی سوی ما کن
بیا ای سالک حق جونگاهی
                                              بر این آئینه آدم نما کن
الهی خانقاه کوی مارا
                                              به لطف خویشتن دارالشفا کن
پیمبر را اگر فقر است فخری
                                              مرا همچون گدایان بینوا کن
نمیدانم به که میگویم این را
                                              خدا را از من بیدل رضا کن
تو ای صحرای مایوس از طراوت
                                               برو قدری توکّل بر خدا کن

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 3158